Почетна
Податоци за компанијата
Систем за пренос на
природен гас
Природен гас
Од идеjа...
Контакт
Фотогалерија
Јавни набавки
Законска регулатива
Линкови

ГA-МA АД - Скопје е во процедура за добивање на овластување LIO (Local Issue Office) за издавање на EIC кодови (Energy Identification Codes) за учество на пазарот со природен гас. До добивањето на овластувањето LIO (Local Issue Office) за издавање на EIC кодови, секој трговец е должен да се пријави на https://bulgartransgaz.bg/en/pages/request-eic-130.html (Bulgartransgaz). Добиениот EIC код ќе биде составен дел на договорите за пренос кои ќе бидат склучени до 01.01.2023 година.

ENTSO-E Идентификациски Код (EIC)


Секој учесник на домашниот и на европскиот пазар, заради олеснување на неговото учество, мора да има ENTSO-E Идентификациски Код

Секоја компанија која сака да стане учесник на пазарот на природен гас во Република Северна Македонија мора да добие ENTSO-E идентификациски код (EIC), кој го идентификува учесникот во сите трансакции на пазарот.

ГА-МА АД Скопје е локална канцеларија за издавање на EIC кодови.

Потребни документи за издавање на EIC код се:

· Пополнето Барање за издавање на EIC код

· Валидна лиценца за работа издадена од РКЕ

· Тековна состојба на компанијата од Централен регистар

Барање за EIC код македонска верзија


Документите потребно е да се испратат електронски на dispatch@gama.com.mk и да се достават во архивата на ГА-МА АД Скопје.

• Листа на доделeни интернационални EIC кодови од страна на ГА-МА АД Скопје
• Листа на доделeни локални EIC кодови од страна на ГА-МА АД Скопје

За дополнителни информации може да обратите во ГА-МА АД - Скопје на:

· e-mail: dispatch@gama.com.mk

· Адреса:

Канцеларија за издавање на EIC кодови

бул. „Св. Климент Охридски” бр. 54

1000 Скопје

Република Северна Македонија

За дополнителни информации можете да ја посетите интернет страната на ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/