Почетна
Податоци за компанијата
Систем за пренос на
природен гас
Природен гас
Од идеjа...
Контакт
Фотогалерија
Јавни набавки
Законска регулатива
Линкови
Систем за пренос на природен гас

Системот за пренос на природен гас во Република Северна Македонија е дел од рускиот транзитен гасовод кој поминува низ Украина, Романија и Бугарија, а наменет е и за Турција, Грција, Србија и Црна Гора. Приклучното место на нашиот систем со бугарскиот е на источната граница во месноста Деве Баир. Високопритисниот дел од преносниот гасоводен систем е проектиран за физички капацитет од 800 милиони нормални метри кубни природен гас годишно при работен притисок од 40bar. Главната мерна станица (ГМС) се наоѓа во месноста Жидилово со капацитет од 240.000Nm3/h. Проектираниот притисок на природниот гас во изградениот гасовод може да биде над 54bar. На линискиот дел се изградени пратечки објекти, и тоа отпремно-приемна чистачка станица, 8 блок станици на магистрален систем, 8 блок станици на разводен систем и систем за катодна заштита. На високопритисниот дел постојат 5 главни мерно-регулациони станици (ГМРС). Преку овие станици, високо-притисниот дел е поврзан со ниско притисните градски мрежи во Крива Паланка, Кратово, Куманово и Скопје. Во истите градови се изградени градски гасоводни мрежи со работен притисок од 12bar. Корисниците преку мерно-регулациони станици се поврзани со градските гасоводни мрежи (ГГМ).

Објект

Должина (km)

Дијаметар на цевка (mm)

Магистрален гасовод

98.197

530

Разводен гасовод кон Крива Паланка

1.521

108

Разводен гасовод кон Гиновци

1.692

108

Разводен гасовод кон Кратово

4.592

108

Разводен гасовод кон Куманово

6.972

219

Разводен гасовод кон Скопје-Југ

8.314

426

Разводен гасовод кон Скопје-Север

1.859

325


Пратечки објекти

Влезно место

Проток
(Nm3/h)

Притисок
влез (bar)

Притисок
излез (bar)

ГМС Жидилово

240 000

54-40

min 40

ГМРС Крива Паланка

4 500

54-25

12-8

ГМРС Кратово

4 500

54-25

12-8

ГМРС Куманово

20 000

54-25

12-8

ГМРС Скопје-Север

70 000

54-25

12-8

ГМРС Скопје-Југ

70 000

54-25

12-8

ГМРС Бунарџик

20 000

54-25

6-4


Градски Гасоводни Мрежи (ГГМ)

Градска Гасоводна Мрежа

Должина (km)

Кратово

5.902

Куманово

5.026

Скопје

25.869Пренесени количини

Година

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Пренесени количини (Nm3)

82.787.893

105.398.201

119.607.640

117.393.625

117.393.625

135.835.969

136.587.341

 

Година

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Пренесени количини (Nm3)

158.585.180

134.663.666

135.946.902

213.439.518

275.072.659

253.628.080

295.206.982

337.880.997

  

Тарифи

 

Реден број

Kатегоријата на потрошувач

Тарифа

ден/nm3

1

Потрошувачи производители на топлинска и електрична

енергија од комбинирани постројки во кои едновремено и во еден процес се произведува електрична и топлинска енергија и/или механичка енергија

1,2237

2

Потрошувачи производители на топлинска енергија и

индустриски потрошувачи

1,3461

3

Останати потрошувачи, потрошувачи со потрошувачка на природен гас во претходната година помала од 150.000 nm3

1,4073

 

Просечната тарифа на Акционерското Друштво ГА-МА Скопје за 2021 год. изнесува 1,2800 ден/nm3.

https://www.erc.org.mk/odluki/2020.12.30%20%20ODLUKA%20ZA%20GA-MA%20AD%20SKOPJE%202021%20GS%20MB-SO%20TABELA.pdf


Приклучување


Приклучување на системот за пренос на природен гас е постапка на изградба на приклучна инсталација со која потенцијалниот корисник се поврзува со системот. По доставеното барање и дефинирање на техничките услови, одпочнува постапката за приклучување на системот согласно Мрежните правила и постоечката законска регулатива. Во предвидениот рок се добива одобрение за приклучување.

Барање за приклучување на системот за пренос на природен гас